Som medlem i vår företagarförening har du ett antal förmåner. Nedan finner du en beskrivning av vad vi kan stå till tjänst med för närvarande:

GRUPPFÖRSÄKRING

Länsförsäkringar Gävleborg erbjuder våra medlemmar en gruppförsäkring som innefattar olycksfalls- sjukvårds- och livförsäkring. Försäkringen har mycket goda villkor och premierna är förmånliga.

Kontakta vårt kansli på telefon 026-25 99 50 eller via mailkansli@foretagarnaisandviken.se så skickar de information om omfattning, pris och ansökningsblankett.

JURIDISK HJÄLP

Advokatfirman Ulf Andersson AB bistår våra medlemmar med juridisk hjälp. Vår överenskommelse med advokatfirman innebär att:

1:1 Föreningens medlemmar har rätt till gratis konsultation om upp till 30 min i varje enskilt ärende. Rätt till konsultationen föreligger även i de fall ärendet rör medlemsföretagets ägare (men ej anställdas) privata angelägenheter.

1:2 Konsultationen sker i första hand per telefon. Föreningsmedlem och advokaten kan dock i det enskilda fallet komma överens om att konsultationen i stället ska skötas via e-post eller personligt möte.

1:3 Om ärendet kräver mer tid än 30 min, t ex därför att ärendet omfattar handlingar (kontrakt, korrespondent eller dylikt) som behöver analyseras, kan medlemmen och advokaten komma överens om att ärendet handläggs som ett vanligt uppdrag. För uppdraget gäller advokatfirmans allmänna villkor. I slutfaktura ger advokatfirman i så fall rabatt motsvarande 30 minuters rådgivning. I sådana privata angelägenheter för vilken rättshjälp beviljas är advokatbyrån dock på grund av regler i rättshjälpen förhindrad att ge rabatt.

1:4 Skulle ärendet röra angelägenhet där annan medlem i föreningen är motpart kan advokatfirman på grund av jäv bara hjälpa den som först vände sig till advokatfirman. Advokatfirman kan även tvingas säga nej av andra advokatetiska skäl.

När du kontaktar advokatfirman skall du uppge ditt medlemsnummer, vilket är detsamma som person-/organisationsnummer.

Advokatfirma Ulf Andersson AB, 026-60 06 70, ulf.andersson@ao-law.se